دانلود پاورپوینت مکانیک کوانتومی در فضای فاز جهت رشته مدیریت در قالب 40 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

تعریف حالات امیخته به این شکل است که ما به صورت تعریف می شود .
باید توجه داشت که حالت خالص حالت خاصی از حالت امیخته است .
اگر سیستم را بخواهیم به صورت کت نشان دهیم نتیجه حاصل تشکیل شده از مجموع حالت های کوانتومی با ضرایب وزنی که هیچ نوع همبستگی فازی بین کت ها باضرایب وزنی مختلف وجود ندارد .

 

 

در حالت حدی کمترین عدم قطعیت تابع (15-31)
در مکان بسیار باریک میشودو بنابراین تقریبی از ویژه تابع مکان بدست می دهد.

در حالت حدی  تقریبی از ویژه تابع تکانه را به دست می دهد .بنابراین نمایش هوسمی مانند نمایش ویگنر حد واسط میان نمایشهای مکان وتکانه است .

. توزیع هوسمی همچنین برابر با یک هموارسازی گاوسی از تابع ویگنر است .اگر بنویسیم :

 

 

 

عنوان :

چرا از فضای فاز استفاده می کنیم؟

نمایش ویگنر

مثال: بسته موج گوسی

وابستگی زمانی تابع ویگنر

توزیع هوسمی

رابطه مبهم برای توزیع هوسمی