پاورپوینت عمران ( طراحی صفحات مستغرق )(۹۲ص)(دکتر همایون ارجمند)

پاورپوینت عمران ( طراحی صفحات مستغرق )(۹۲ص)(دکتر همایون ارجمند)


پاورپوینت عمران ( طراحی صفحات مستغرق )(۹۲ص)(دکتر همایون ارجمند)

پاورپوینت عمران ( طراحی صفحات مستغرق )(۹۲ص)(دکتر همایون ارجمند)

تحقیق در مورد طراحی صفحات مستغرق

معیار های طراحی:
-صفحات باید بتوانند سرعت جریان در نزدیک ساحل را به کمتر از سرعت بحرانی مصالح ساحل کاهش دهند
- دبی لب ریز بعنوان دبی طراحی منظور شود
- عملکرد بهینه صفحه در شرایطی است که نسبت ارتفاع صفحه به عمق آب در دبی طراحی کمتراز 48/0 و بزرگتر از 12/0 باشد(عمق آب حدود دو تا هشت برابر ارتفاع صفحه).
-نحوه قرارگیری صفحات باید طوری باشد که باعث انتقال رسوب به سمت ساحل و رسوبگذاری شود
-ابعاد صفحات، فاصله قرارگیری ، تعداد صفحات باید بهینه باشد
- نتایج بدست آمده از آزمایش های میدانی نشان می دهد که برای ایجاد و نگهداری بستر تقریباً یکنواخت در محدوده صفحات، زاویه برخورد صفحات نباید بیشتر از 20 تا 25 درجه باشد. هرچه مصالح بستر ریزدانه تر باشند، اندازه زاویه باید کوچکتر انتخاب شود.
A – عرض متوسط رودخانه در بازه مورد نظر b
B- عمق متوسط جریان در بازه مورد نظر d0
C – سرعت متوسط جریان u0
D – شیب طولی S
E – شعاع محور مرکزی rc
F – اندازه متوسط مصالح رسوبی کف D
G – تغییرات عمق در عرض رودخانه
H – تغییرات عرضی سرعت جریان
I – حداکثر عمق جریان بدون صفحات
a – در کانال مستقیم dm=d0
b – در خم های رودخانه dm = برابر عمق آب در محل قوس خارجی
J – عمق جریان مورد انتظار پس از نصب صفحات
K – حداکثر سرعت جریان قبل از نصب صفحات
L – سرعت مورد انتظار پس از نصب صفحات

خرید آنلاین